Archive for 2012. november

Tillmann J.A.: A balról és a jobbról. Különös tekintettel az agykutatásra

november 21, 2012

A fenti és a lenti megkülönböztéséhez nincs szükségünk segédletre, míg a vertikális eligazodáshoz meg kell tanulnunk a bal és a jobb közti különbségtevést. Az előbbi elementáris, elsődleges, az utóbbi tanult, másodlagos, a térben való tájékozódást, az eligazodást szolgálja. Erre a megállapításra jutott mintegy száz éve, Emile Durkheim is:A vallási élet elemi formái című, ma már klasszikusnak számító könyvében: “a társadalmi szerveződés szolgált modellül a térszerveződés számára, ez utóbbi mintegy az előbbi lenyomata. Még jobb meg bal sem létezik, mivel ezek egyáltalán nincsenek benne az ember általánosan vett természetében, hanem valószínűleg vallási, következésképpen kollektív képzetekből keletkeznek.

Hogy ez a megállapítás milyen mértékben érvényes, azt Anaxagorasz ókori filozófus példája mutatja, aki az élőlényekről – Diogenész Laertiosz szerint – találta azt mondani, hogy a “a hímek a jobb oldalból, a nőstények a balból” születnek… S hogy az ilyesféle tulajdonítások mennyire tetszőlegesek, mondhatni légből kapottak ma is, azt a szópár elterjedt politikai használatának egy, a közkeletű elképzelésekkel homlokegyenest ellenkező esete mutatja: Hans Urs von Balthasar, a 20. század egyik legnagyobb keresztény teológusa  – akinek többkötetes fő művét magyarul most kezdték kiadni – azt írja, hogy “miközben a baloldali tábor megátalkodott konzervatívként állít pellengérre, azzal a szemétdombbal ismerkedem, amelybe a jobboldal húz le.

Miért állíthatja ezt, a hagyománnyal összhangban? Ha a legrégebbi forrást, a Bibliát nézzük, feltűnik, hogy a korabeli egyoldalú (s nem egy elemében máig továbbélő, moralizáló) kulturális értelmezéshez képest milyen mértékű kiegyensúlyozottság jellemző. A Jézus szenvedéstörténetében hangsúlyosan szereplő, a kereszten megtérő jobb lator erős toposza mellett a szív nem kevésbé erős baloldali pozíciója meghatározó. Ez utóbbi a szeretet, az együttérzés, a felebaráti (eredetileg: legközelebbiekkel) való szolidaritás szinonimája. Mondhatni, az oldalak egyensúlyban vannak. Amiként egyébként a kereszt sem pusztán a kereszthalál jele a kereszténységben; hanem éppúgy jele az isteni és emberi régiók találkozásának, az alappontnak, világok kereszteződésének, és az egyensúly, a kiegyensúlyozottság univerzális mértékének, a kozmikus koordinátarendszernek is. A kereszt horizontális szárai stabilitást és szimmetriát mutatnak, vertikális vonalai a magasság és a mélység (cseppet sem szimmetrikus) viszonylatait rajzolják ki. Ami azt is jelenti, hogy a vízszintes viszonylat korántsem olyan jelentőségű, mint a függőleges. Ami az ábrázolások geometriájában statikusan jelenik meg, az a valóságban dinamikus egyensúlyt jelent.

Durkheim megállapításának igazát az agykutatás újabb fejleményei is messzemenően alátámasztják. Detlef B. Linke Az agy című, nemrég magyarul is megjelent könyvében ugyanis az agyféltekék funkciójának – a közkeletű elképzeléssel pont ellenkező – jellegéről tudósít: “Hatalmi hagyományunkban jellegzetes módon a bal agyféltekét tartják dominánsnak, mely a másik, szubdomináns féltekét uralja. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a jobbfélteke felelős a kiváltképpen erotikus, és a tradicionális beszédmódban “nőiesnek” jellemezhető magatartásmódokért.”

Linke hatalmi hagyományról beszél, és ez nem is csak egy tekintetben érvényes. Történetileg a jobbkéz a kard, a jogar, a hatalmi szimbólumainak hordozója. (Míg a bal hagyományos szimbolizmusa, a balesettől a balsorson át a balfékig terjed.) A hatalmi hagyomány azonban ennél közvetlenebbül, a hétköznapokban is jelen van. Az agykutató arról is ír, hogy a balkezesség elfogadása még sokaknak gondot okoz, s hogy az anyák még mindig ügyelnek arra, hogy kisgyermekük a “szép” kezecskéjével egyen…Könyvének e tekintetben legfigyelemreméltóbb része az, ahol a bal- és jobbkezűség megítélésének eltéréseiről beszél a különböző kultúrákban. Ez ugyanis nemcsak Durkheim megállapításának igazát támasztja alá, hanem fontos adalékkal szolgál egy aktuális világpolitikai jelenség megértéséhez is: “A balkezesség előfordulási gyakoriságáról szóló neuropszichológiai statisztikák kultúránként jelentős különbségeket mutatnak. Észak-Amerika lakosságának 12 %-a, Németországban az emberek l0 %-a balkezes, s az arány az iszlám országokban 1 %. Minden amellett szól, hogy ez nem egyfajta genetikai különbség kifejeződése, sokkal inkább az adott kultúrák mássággal szemben tanúsított eltérő magatartásával magyarázható.”

A balkezességről való leszoktatás gyakorisága nem pusztán egy kultúrának ezzel kapcsolatos in/toleranciájáról szól, hanem a (családi és társadalmi) erőszak fokáról, továbbá a személyiség, az egyéni különbségek iránti tiszteletről is. (Az európai kultúrának ez az egyik sajátsága. Ezt a – keresztény eredetű – minőséget a többi nagy, kollektivista kultúra nem kifejezetten fejlesztette ki.) Az eltérő egyéniség iránti tisztelet hiányában ugyanis az emberi személyiség fejlődése eltorzul: “Az átszoktatott balkezeseket tömörítő szervezetek rámutatnak arra – írja Linke – , hogy az átszoktatás révén a saját magukhoz és cselekedeteikhez való viszonyuk zavarttá vált. Mélyreható, megrázó élmény gyermekként szembesülni azzal, hogy mindent fordítva csinálunk, s ez gyakran megnehezíti vagy lelassítja személyiségünk kibontakozását, illetve csak egy későbbi életszakaszban találjuk meg végre helyünket a világban. A individualitás lényege nem abban rejlik, hogy az Ént kimondjuk, és saját magunkra tudunk hivatkozni, hanem abban, hogy személyiségünk sajátos vonásait, amelyek idegrendszeri paraméterekkel is jellemezhetők, hagyjuk kibontakozni.”.

Az agykutatás szolgál még néhány különösen aktuális, valamint minden időben érvényes felismeréssel is. Az előbbiek közé tartozik az agyi kép- és szövegfeldolgozás és a balkezesség összefüggése. A vizsgálatok azt derítették ki, hogy a balkezesek agyfélteki munkamegosztása, ill. az átállás szövegről képre és megfordítva az ő esetükben gyorsabban, hatékonyabban történik. És mivel a kultúra fejlődésiránya a – kompjútereknek köszönhetően – kép és szöveg fokozott keveredése felé tart, azt lehet mondani, hogy a balkezeseké a jövő.

Linkeszerint “az ember evolúciójának további alakulása jórészt attól függ, hogy a féltekék együttműködésének milyen új mintázata jön létre. A balkezesek körében a féltekei dominancia kifejlett változataival találkozunk. Erősen leegyszerűsítve tehát fogalmazhatnánk úgy, hogy az ember következő evolúciós szintje a balkezeseken múlik, de legalábbis ők vetítik előre azt. A beszéd és a bal-és jobbkezesség lokalizációja között kapcsolat áll fenn, amely összeköttetés balkezesek esetében kevésbé erős. Ennek oka részben az átnevelésükben keresendő. A balkezesek beszédcentrumának elhelyezkedése nagyobb számú variációs lehetőséget, s ennek köszönhetően nagyobb kreativitási potenciált is jelenthet”

Az agykutatás arra a felismerésre jutott, hogy  az agyunkban az egyensúlykeresésre, a kiegyensúlyozottságra törekvés a meghatározó. Itt nem a bal és a jobb kéz, ill. irányaik eltérése, ellentétes végleteik képe érvényes, hanem a mérleg két serpenyőjének metafórája. Ezért aztán a féltekék közti egyensúly – olykor elkerülhetetlenül előálló – kibillenésének eseteire adott alábbi tanácsok mindenkor, de mostanság különösen megfontolásra érdemesek: “Ha az agyféltekékre vonatkozóan egyáltalán lehetséges tanácsokat megfogalmazni – írja Linke –, akkor legfeljebb annyit mondhatunk, hogy a féltekék mérleg-modelljének megfelelően előnyösnek látszik az éppen kevésbé megterhelt agyféltekére többet rábízni. Amennyiben tehát az ember a racionalitást kívánja erősíteni, annyiban az érzelmek övezetéhez is hozzá kell járulnia valamivel legalábbis ha azt kívánja elérni, hogy a racionalitás kreatívvá váljék. De a mérleg serpenyőit megpróbálhatja úgy is egyensúlyba hozni, hogy az éppen túlterhelt agyféltekéből valamennyit visszavesz.”

 

COPYRIGHT Tillmann J. A.

MEGJELENT Népszabadság 2006. április 8.

Reklámok